Obchodní firma  EDDY SAFE STUDIO GROUP, s.r.o., se sídlem Brno,  Klímova 3, DIČ: CZ 25516361, zapsaná  u KS OR v Brně v oddíle C , vložka č. 29000,                                               

– jakožto správce osobních údajů, zpracováváme osobní údaje v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady

(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů  a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále jen „GDPR“) a dále v souladu s našimi vnitřními předpisy a zásadami.

EDDY SAFE STUDIO GROUP, s.r.o. ,plně respektuje a dodržuje zákonné povinnosti týkajících se zpracování osobních údajů klientů, obchodních partnerů, zaměstnanců.

INFORMACE O SPRÁVCI

Správcem Vašich osobních údajů je obchodní  firma :

EDDY SAFE STUDIO GROUP, s.r.o., se sídlem Brno,  Klímova 3, DIČ: CZ 25516361, zapsaná  u KS OR v Brně v oddíle C , vložka č. 29000,

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

– osobní údaje jsou vždy zpracovávány pro stanovený účel, stanoveným způsobem a prostředkem,

  a pouze po dobu, které je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování

– osobní údaje jsou zpracovávány způsobem s ohledem na nejvyšší možnou bezpečnost těchto

  údajů, která zabraňuje neoprávněným a nahodilým přístupům k osobním údajům klientů,

  obchodních partnerů a zaměstnanců

– dodržování zpětné vazby o informaci zpracování osobních údajů, okolnostech zpracování a

  souvisejících právech

EDDY SAFE STUDIO GROUP, s.r.o. je řídí zásadami vnitropodnikové směrnice, v které garantuje, mimo jiné, zavedené

  organizační a technická opatření, účinnost zabezpečení odpovídající všem možným rizikům,

  včetně mlčenlivosti osob, které přicházejí do styku s osobními údaji

KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracováváme následující kategorie Vašich osobních údajů:

  • identifikační a adresní údaje (akademický titul, jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, sídlo podnikání, IČO)
  • elektronické kontaktní údaje (telefon, mobilní telefon, e-mailová adresa, ID datové schránky, atd.)
  • jiné elektronické údaje (IP adresa, cookies)
  • další osobní údaje potřebné pro plnění smlouvy (číslo bankovního účtu,atd.)

ZPŮSOB ZÍSKÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje zákazníků (klientů) získáváme zejména:

a) od samotných zákazníků (klientů) a to přímo, anebo nepřímo, např. při využívání produktů či služeb nebo v rámci zpřístupňování informací o produktech a službách zákazníkům (klientům) např. prostřednictvím webových stránek apod.;

b) z veřejně dostupných zdrojů (veřejné rejstříky, evidence či seznamy);

c) od třetích osob oprávněných s osobními údaji nakládat a předat je  obchodní firmě . EDDY SAFE STUDIO GROUP, s.r.o.,

d) od potenciálních zájemců o služby a produkty v rámci marketingových akcí a kampaní

e) z vlastní činnosti, a to zpracováváním a vyhodnocováním ostatních osobních údajů zákazníků (klientů).

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracování osobních údajů bez Vašeho souhlasu

V případě poskytnutí produktu nebo služby

Vaše osobní údaje jsem oprávněni ze zákona zpracovávat bez Vašeho souhlasu pro následující účely:   (i) splnění archivačních povinností

  • uzavření nebo plnění smlouvy s Vámi
    • oprávněný zájem

             (iv) řešení případných sporů ,

Zpracování osobních údajů s Vaším souhlasem

Jedná se  o Váš dobrovolný souhlas pro zpracování Vámi poskytnutých osobních údajů pro tyto účely zpracování:

a) péče o zákazníka, jde o aktivity, které nepředstavují plnění smlouvy či jiný zákonný rámec zpracování osobních údajů a které zahrnují činnosti:

            (i) průzkumy trhu

            (ii) monitoring webových stránek prostřednictvím cookies

b) nabízení produktů a služeb, které jsou konkrétně zaměřeny na individuální uživatele, a to

různými kanály, například poštou, elektronickými prostředky) včetně elektronické pošty a zpráv zaslaných mobilní zařízení prostřednictvím telefonního čísla) či telefonickým hovorem, nebo prostřednictvím webových stránek.

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

EDDY SAFE STUDIO GROUP, s.r.o., zpracovává Vaše osobní údaje způsobem manuálního i automatizovaného zpracování. Automatizované zpracování probíhá v našich informačních systémech, případně v systémech našich zpracovatelů. Vaše osobní údaje jsou zpracovány našimi pověřenými zaměstnanci a zpracovateli. Se všemi zpracovateli Vašich osobních údajů vždy uzavíráme písemnou smlouvu upravující zpracování osobních údajů, která obsahuje stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké jsou dodržovány v naší společnosti.

V souladu s příslušnými právními předpisy je  EDDY SAFE STUDIO GROUP, s.r.o., oprávněn nebo přímo, bez Vašeho souhlasu, povinen předávat Vaše osobní údaje:

a) příslušným orgánům státní správy, soudům, a orgánům činným v trestním řízení za účelem plnění jejich povinností a pro účely výkonu rozhodnutí;

b) dalším osobám v rozsahu stanovaném právními předpisy, například třetím osobám pro účely vymáhání našich pohledávek za zákazníky (klienty).

Osobní údaje zákazníků (klientů) zpracováváme  pouze po dobu, které je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování. V případě nepotřebnosti osobních údajů pro žádný z výše uvedených účelů, pro které byly zpracovávány, údaje zlikvidujeme. Řídíme se dle podnikového archivačního a skartačního řádu a platné legislativy.

PRÁVO ODVOLAT SOUHLAS

Vaše údaje zpracováváme transparentním způsobem. Pokud nás požádáte o informaci týkající se zpracování Vašich  osobních údajů, poskytneme Vám bez  zbytečného odkladu veškeré informace o tom, jaké údaje o Vás zpracováváme. Za poskytnutí takové informace máme právo požadovat přiměřenou úhradu nákladů vynaložených na poskytnutí této informace.

Kdykoliv během zpracování Vašich osobních údajů můžete využít následujících práv:

a) Právo na přístup k Vašim osobním údajům na pořízení kopie osobních údajů, které zpracováváme.

b) Právo na opravu a doplnění Vašich osobních údajů v případě, že zjistíte, že o Vás zpracováváme nepřesné ne o nesprávné osobní údaje.

c) Právo na výmaz Vašich osobních údajů. Vaše osobní údaje budou vymazány v případě, pokud budou naplněny podmínky stanovené právními předpisy.

d) Právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů. Na Vaši žádost můžeme za určitých podmínek (právními předpisy stanovených) omezit nakládání s Vašimi osobními údaji.

e) Právo na přenositelnost. V případě, že zpracováváme Vaše osobní údaje pro účely planění smlouvy a zároveň je zpracování automatizované, máte právo na přenos takových osobních údajů jinému správci.

Tato informace o zpracování osobních údajů je platná a účinná ke dni 25. 5. 2018. Aktuální znění tohoto dokumentu je dostupné na vyžádání v sídle společnosti.

Vybíráte nové bezpečnostní dveře do bytu či domu? Potřebujete poradit?

Podívejte se do našeho poradce nebo nás kontaktujte. Rádi vám pomůžeme najít to nejlepší řešení.

Kontaktujte nás